Ръка за ръка

Мисия на неправителствената организация

Организацията насочва усилията си към работа за повишаване качеството на услугите, фокусирани към децата и техните семейства, както и дейности, имащи за цел преодоляване на сегрегацията в районите с концентрирано ромско население.

Цели на организацията

Подкрепа, консултиране и социализация на деца в риск; Преодоляване на социалната изолация на деца и семейства от малцинствен етнически произход в неравностойно социално положение; Повишаване на качеството на професионалното образование, квалификация и усвояване на допълнителни умения на специалистите, работещи в сферата на предоставяне на услуги за деца;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info